Van Althuis Family
Make your own free website on Tripod.com

Althuis Family in Friesland

1
Koert Althuis
~1603
Heerenveen
m 14 dec 1634
Berber Tiaards
Leeuwarden
m2 16 feb 1668
Grietje Ypes
11
Tjaart Althuis

m 8 jan 1660
Mary Marcus
111
Markus Althuis
19 may 1661 Heerenveen
112
Antje Althuis
~1660
m 23 jul 1682
Casparus Mauritii Ottewalt
m2 27 mar 1690
Anne Roukama
m3 20 aug 1693
Sjoerd Rooda
1121
Philippus Ottewald
ch 22 jul 1683 Heerenveen
1122
Philippus Mauritius Ottewald
ch 16 aug 1685 Heerenveen
1123
Maria Ottewald
ch 29 aug 1686 Heerenveen
1124
Trijntje Sjoerds Rooda
ch 1 jul 1694 Heerenveen
1125
Kasparina Sjoerds Rooda
ch 2 may 1697 Heerenveen
1126
Barbara Sjoerds Rooda
aka Berber
ch 16 sep 1699 Heerenveen
1127
Aukjen Sjoerds Rooda
ch 17 dec 1701 Heerenveen
1128
Tjaard Sjoerds Rooda
ch 29 apr 1704 Heerenveen
1129
Aukjen Sjoerds Rooda
ch 4 sep 1707 Heerenveen
 
12
Claas Althuis

m 17 nov 1661
Neeltje Huiberts
121
Hiske Althuys
ch 19 mar 1665
Heerenveen
13
Tjepke Althuis
6 nov 1643
m 27 may 1666
Lysbet Jacobs Apperloo
Blokzijl
m2 1 apr 1671
Pyttie Faber
m3 15 jun 1673 Visvliet
Antje Assuerus (Swiers)
131
Tjaart Althuis
~1666
Apothoker
m 6 nov 1687
Trintje Heinsius
1311
Elisabeth Tjaarts Althuis
ch 30 sep 1688
Heerenveen
d 1689-1697
1312
Antje Tjaarts Althuis
ch 13 aug 1689
Heerenveen
m 2 nov 1712
Jelle Gerbens
13121
Froukjen Jelles
ch 3 dec 1724
Heerenveen
13122
Geertje Jelles
ch 27 apr 1727
Heerenveen
13123
Tjeert Jelles
ch 29 apr 1731
Heerenveen
1313
Tjepke Tjaarts Althuis
ch 29 jan 1693
Heerenveen
d bef 1695
1314
Tjepke Tjaarts Althuis
ch 7 apr 1695
Heerenveen
d by 1701 to 1707
1315
Elisabeth Tjaarts Althuis
ch 1 oct 1697
Heerenveen
m 31 aug 1718
Jan Winst
1316
Gerardus Tjaarts Althuis
ch 16 jan 1701
Heerenveen
1317
Aaltje Tjaarts Althuis
ch 31 aug 1704
Heerenveen
d by 1712
1318
Tjepke Tjaarts Althuis
ch 3 apr 1707
Heerenveen
tinsmith
m 23 mar 1732
Antje Harmani
Rijsberkampen
m2 1735
anna Margarita de Neev
13181
Tjeerd Tjepkes Althuis
20 jan 1733
Heerenveen
d 22 dec 1822
m 1756 Fetje Eelkes Offringa

m2 ~1771
Japke Sikkes
131811
Haringh Tjeerds Althuis
ch 12 nov 1756
Wirdum
131812
Tjepke Tjeerds Althuis
11 dec 1757
Wirdum
131813
Tjepke Tjeerds Althuis
21 jan 1759
Wirdum
d 29 aug 1813
m 14 May 1786
Pietertje Oeges
1318131
Fettje Tjepkes Althuis
21 dec 1791
Wirdum
d 5 dec 1857
m 28 may 1813
Anne Pieters Hiemstra
d 21 jul 1861
13181311
Tjipke Annes Hiemstra
31 aug 1814
Wirdum

m 26 apr 1838
Wimke Jans Daning
131813111
Anne Tjipkes Hiemstra
11 sep 1839

13181312
Pytertje Annes Hiemstra
1 jan 1816
Wirdum
d 3 feb 1907
m 26 apr 1838
Jan Jochems Beetsma
m2 10 apr 1873
Pieter Harkes Banga
13181313
Reindertje Annes Hiemstra
4 apr 1819
Wirdum
d 12 feb 1855 ?d 6 mar 1883
Akkerwoude
m 15 mei 1844
Jogchum Jacobs Stienstra
131813131
Trijntje Jochums Stienstra
25 feb 1845
d 20 dec 1915
Wirdum
m 16 may 1866
Jan Jans de Boer
1318131311
Jochum de Boer
15 oct 1867
Menaldum
d 1899
m
Tetje van Tuinen
-
1318131312
Jan de Boer
27 jul 1870
Menaldum
m 24 may 1894
Ymkje Huizinga
13181313121
Jan de Boer

13181313122
Jochem de Boer
13181313123
Eelkje de Boer
13181313124
Ide de Boer
13181313125
Trijntje de Boer
13181313126
Rindertje de Boer
1318131313
Rindertje de Boer
7 mar 1872
Menaldum
d sep 1872
1318131314
Pieter de Boer
3 aug 1873

Menaldum
m 9 aug 1900
Tetje de Vries
13181313141
Trente de Boer

13181313142
Jan de Boer

13181313143
Jouke de Boer

13181313144
Jochem de Boer

1318131315
Anne de Boer
22 oct 1875
Menaldum
d 1932
m
Grietje Bosma
13181313151
Sijke de Boer

Abe Adema
m2
Berend Krottje
13181313152
Jan de Boer
m
Klaaske Terpstra
13181313153
Pieter de Boer
m
Sijke van der Plaats
13181313154
Jochem de Boer
m
Klaaske Wendelaar
1318131316
Rindertje de Boer
27 jan 1878
Menaldum

1318131317
Wytze de Boer
10 dec 1878

Menaldum
m 22 may 1909
Martha Bakker
1318131318
Fedde de Boer
10 feb 1885
d. 23 Feb 1968
Menaldum
m 23 may 1907
Gatske Bosma

13181313181
Jan de Boer
22 may 1908
d 11 feb 1919 typhus
Menaldum
13181313182
Syke de Boer
13 jul 1910
Menaldum
m 10 dec 1935
Jouke Boersma
+ + +
13181313183
Piet de Boer
28 nov 1915
Menaldum
d 14 may 1993 lung cancer
m 20 aug 1940
Foekje Margaretha Oosterdijk
+ + +
13181313184
Catharinus de Boer
28 Oct 1917

Menaldum
m
Jansje
1318131319
Hendrik de Boer
5 jul 1887
Menaldum
d 1953
m 22 may 1913
Trijntje Meersma
13181313191
Sipkje de Boer

Roelof Douma
13181313192
Tine de Boer
m
Sied de Vries
13181313193
Janna de Boer
m
Sijke van der Plaats
13181313194
Sjoerd de Boer
m
Tine Posthumus
13181313195
Rindertje de Boer
m
Piet Elsinga
131813132
Anne Jochums Stienstra
5 jan 1848
Wirdum
m 13 may 1875
Baukje Sybrens Stienstra
m2 1 apr 1880
Eelkjen Kalma
131813133
Fettje Jochums Stienstra
31 jul 1851
Wirdum
m 13 may 1875
Sybren Jans Miedema
13181314
Sjoukje Annes Hiemstra
31 dec 1824
Wirdum or Hempens
d 7 mar 1883
Akkerwoude
m 7 may 1846
Melle Hedzers Castelein
131813141
Fettje Melles Castelein
26 Jan 1847
m 21 may 1868
Riemer Wijbes Riemersma
1318131411
Melle Riemers Riemersma
22 feb 1871
Akkerwoude
m
Tjitske Fokkes Fokkema
1318131412
Wiebe Riemers Riemersma
18 Dec 1872
Akkerwoude
d 7 jun 1948
7 Jun 1902
Elisabeth Zijlstra
1318131413
Sjoukje Riemers Riemersma
9 Dec 1874
Akkerwoude
d 12 may 1842
m 4 Apr 1899
Pieter Wiebes Geertsma
13181314131
Pieter Geertsma
31 jan 1900
Akkerwoude
d 28 Apr 1956
m 2 jun 1922
Sjoukje Muller
131813141311
Aafke Geertsma
7 mar 1923
Nieuw Schoonebeek

m 8 aug 1941
Robert Jean Francois Berghmans
1318131414
Jetske Riemers Riemersma
?
?

m
Pieter Feenstra
131813142
Hedzer Melles Castelein
2 apr 1849
131813143
Antje Melles Castelein
12 Sep 1850
Tietjerk
m
Sake Harmens Dijkstra
131813144
Pietje Melles Castelein
18 jul 1854
Akkerwoude

m
Gerben Minnes Minnema
131813145
Anne Melles Castelein
18 jul 1854
Akkerwoude
d 31 May 1861
131813146
Rinske Melles Castelein
29 Mar 1861
Akkerwoude

d 12 aug 1911
m 7 may 1881
Arend Kornelis Castelein
1318131461
Dieuwke Castelein
1318131462
Melle Castelein
18 Dec 1872
1318131463
Sjoukje Castelein
1318131464
Cornelis Castelein
1318131465
Hedzer Castelein
1318131466
Grietje Castelein
1318131467
Fetje Castelein
1318131468
Anne Castelein
11 Nov 1893
d 13 Jan 1979
m 11 may 1932
Antje van der Molen
+ + +
1318131469
Jan Castelein
?
?

m
Pieter Feenstra
131813147
Hedzertje Melles Castelein
29 aug 1863
Akkerwoude

m
Auke Jelles Bakker
13181315
Rinske Annes Hiemstra
5 oct 1827
Wirdum

m 16 may 1850
Andreas Jacobus Hoekema
131813151
Anne Hoekema
29 jan 1855

131813151
Rindertje Hoekema
10 feb 1859

1318132
Rinske Tjepkes Althuis
23 jan 1795
Wirdum
d 19 may 1837
m 9 dec 1814
Sybe Pieters Hiemstra
13181321
Tjipke Sybes Hiemstra
28 jan 1816
Wirdum
d 6 nov 1897
m 15 may 1844
Akke Wybes de Jong
131813211
Sybe Tjipkes Hiemstra
19 mar 1845
Wirdum

m

131813212
Wybe Tjipkes Hiemstra
16 jun 1846
Wirdum
m 12 jun 1875
Tjitske Robijn
131813213
Pieter Hiemstra
20 jul 1851
Wirdum
m
13181322
Rindertje Sybes Hiemstra
7 sep 1818
Wirdum
m 3 apr 1841
Abe Jans Agema
131813221
Rinske Abes Agema
14 jul 1842
Wirdum

131813222
Jan Abes Agema
20 may 1844
Oosterlittens131813223
AnskjenAbes Agema
10 jan 1846
Oosterlittens


131813224
Sybe Abes Agema
2 sep 1847
Oosterlittens
m 15 may 1874
Dirkje Douwes Bruinsma
131813225
Anske Abes Agema
9 jan 1852
Oosterlittens
m 21 apr 1880
Romkje Sipkema
131813226
Anskjen Abes Agema
11 aug 1853
Oosterlittens
d 13 may 1851
131813227
Jacobje Abes Agema
24 feb 1855
Oosterlittens

131813228
Tjipke Abes Agema
1 mar 1858
Oosterlittens

13181323
Pietertje Sybes Hiemstra
24 mar 1820
Wirdum
d 14 jun 1871
m 16 may 1839
Andries Sikkes Braaksma
m2 5 dec 1849
Suffridus Nauta Binksma
131813231
Rinske Andries Braaksma
14 mar 1840
Jorwerd

m 16 apr 1864
Gerrit Hijma
131813232
Dieuwke Andries Braaksma
8 jan 1842
Jorwerd
m 21 may 1870
Meindert Berg
131813233
Pietertje Hiemstra
4 sep 1846
Jorwerd
m 20 may 1871
Dirk van der Veen
131813234
Janke Nauta Binksma
24 jul 1850

131813235
Albertus Nauta Binksma
17 aug 1853
Baard
m 30 oct 1876
Ymkjen Ages Strikwerda
131813236
Hotse Romkes Nauta Binksma
27 sep 1856
Baard

m 29 may 1879
Aafke Ages Strikwerda
131813237
Tjipke Nauta Binksma
26 mar 1860
Wirdum

m 29 may 1879
Aafke Ages Strikwerda
13181324
Jacobje Sybes Hiemstra
2 apr 1823
Lions
d 20 oct 1829
13181325
Fettje Sybes Hiemstra
17 mar 1826
Wirdum13181326
Pieter Sybes Hiemstra
22 mar 1828
Wirdum
d 8 feb 1829


13181327
Jelle Sybes Hiemstra
28 sep 1831
Wirdum
d 1837


13181328
Jacobje Sybes Hiemstra
~1832
Lions
d 12 sep 1869
m 19 may 1849
Halbe Douwes van der Wal
m2 6 jun 1861
Sytze Douwes van der Meer
131813281
Minke van der Wal
26 apr 1850
Baard
d 8 jun 1851
131813282
Sybe van der Wal
25 aug 1851
Baard
d 29 dec 1897
m 20 nov 1875
Tjitske Willems Swart
m2 27 may 1793
Aaltje Vlietstra
131813283
Minke Halbes van der Wal
20 jul 1855
Baard
m 17 may 1879
Jouke Jacobs Bijlsma
131813284
Douwe Halbes van der Wal
9 apr 1858
Baard
m 1 may 1884
Martha Annes van der Hogt
131813285
Sieds van der Meer
29 apr 1862
Wirdum
m 16 may 1891
Trijntje de Boer
131813286
Rinske Sytses van der Meer
25 nov 1864
Baard
m 3 dec 1862
Johannes Wytzes Zijlstra
13181329
Pieter Sybes Hiemstra
14 apr 1834
Wirdum
d 18 jun 1944
1318132A
Fettje Sybes Hiemstra
8 may 1837
Wirdum
d 21 may 1837
131814
Wytske Tjeerds Althuis
ch 1761
Wirdum
m 9 apr 1784
Hendrik Taconis
1318141
Tijs Hendriks
31 jan 1785
Heerenveen
m 24 jan 1838
Andersje Klazes Andriesse
131815
Antje Tjeerds Althuis
ch 7 aug 1763
Wirdum
131816
Sikke Tjeerds Althuis
ch 1 jan 1772
Terband
m
Janke Riemers Hoekstra
1318161
Tjeerd Sikkes Althuis
21 sep 1808
Sloten
d 7 apr 1882
m 5 feb 1842
Grietje Hiddes Brouwer
1318162
Riemer Althuis
~1810

d 25 jul 1887
m
Kanke Bakker
13181621
Janke van Althuis
31 oct 1837
Wonseradeel
13181622
Jan van Althuis
15 may 1867
m 15 may 1867
Sytske Ytsma
131816221
Riemer van Althuis
8 mar 1869
Wonseradeel
131816222
Jetske van Althuis
13 jun 1890

13181623
Sjoukje van Althuis
22 feb 1842
d 13 mar 1918
m 11 oct 1865
Lieuwe Herres Wijnia
m2 13 jun 1880
Jelle Wynia
131816231
Foeke Wynia
~1868
Franeker
d 3 jul 1918
m 30 jun 1898
Cornelia Everdina van der Flier
131816232
Lieuwe Herre Wynia
26 aug 1881
Oudeschoot
m 6 may 1911
Ybeltje Jacob Peenstra
13181624
Sikke van Althuis
20 aug 1844

m 10 may 1868
Maria de Vries
131816241
Kanke van Althuis
14 apr 1869

131816242
Aaltje van Althuis
3 sep 1877

131816243
Sjouke van Althuis
24 may 1879

131816244
Maria van Althuis
4 jan 1882

13181625
Janke van Althuis
14 feb 1846
Wonseradeel
d 18 jun 1846
13181626
Tjeerd van Althuis
28 mar 1848
d 14 feb 1855
13181627
Yepke Cornelis van Althuis
24 jan 1852
Wonseradeel
m 25 oct 1877
Johanna Marianna Muggeridge
131816271
Riemer van Althuis
21 may 1878
d 23 may 1878
131816272
Wilhelmina Maria van Althuis
18 jul 1879

131816273
Riemer van Althuis
25 oct 1881

131816274
Marianna Henriette van Althuis
17 jul 1883

131816275
Riemer van Althuis
24 apr 1885

13181628
Tjeerd van Althuis
19 apr 1856

1318163
Gerbrandus Sikkes Althuis
20 oct 1818

d 3 dec 1833
131817
Leffert Tjeerds Althuis
25 dec 1774
de Fok & Terband
131818
Janke Tjeerds Althuis
ch 11 May 1776
Wirdum
d 1 oct 1836
proc 21 apr 1799
Reinold Popma de Schiffart
1318181
Tjeerd de Schiffart
28 apr 1800
Warga
1318182
Tjeerd de Schiffart
15 oct 1801
Warga
m 14 may 1836
Hettje Jans Atema
1318183
Johannes de Schiffart
8 oct 1804
Warga
m 10 may 1827
Aaltje Johannes Boonstra
1318184
Julius de Schiffart
31 mar 1807
Warga
1318185
Jappikje Reinolds de Schiffart
16 may 1815
Warga
131819
Sjouke Tjeerds Althuis
19 Aug 1783
Wirdum
d 31 may 1862
m
Jitske Ruurds Wiedema
1318191
Ruurd Sjoukes Althuis
12 feb 1809
Blessum
d 4 jun 1883
m 30 mar 1836
Wypkjen Jans Hiemstra
m2 3 feb 1845
Lolkje Herres Zijlstra
13181911
Aukje Ruurds van Althuis
13 jan 1837
Blessum

m 25 mar 1865
Pieter Jans Fongers
13181912
Sjouke Ruurds van Althuis
29 jan 1838
d 20 feb 1838
13181913
Jetske Ruurds van Althuis (Jitske)
20 mar 1839
d 16 may 1877
m 16 may 1868
Rinse Gerrits Dijkstra
131819131
Baukje Dijkstra
8 dec 1869
Franeker
131819132
Ruurd Dijkstra
7 jan 1871
Franeker
d 9 aug 1926
13181914
Sjouke Ruurds van Althuis
14 sep 1840
Peins
d 20 apr 1896
m 15 may 1859
Engeltje Minnes Brouwer
131819141
Grietje Sjoukes van Althuis
1872
Zweins

m 7 may 1892
Pieter Elgersma
m2 26 aug 1899
Sjoerd Jelles de Wal
1318191411
Sjouke Elgersma
~1994
m 7 dec 1917
Marijtje Otto
1318191412
Jisk de Wal
21 apr 1900
1318191413
Martzen de Wal
21 may 1901
 
131819142
Ruurd Sjoukes van Althuis
~1887
m 9 may 1914
Sjoukje Durks Hofstra
13181915
Wypke Ruurds van Althuis
19 May 1842
d 5 may 1844
1318192
Tjeerd Sjoukes Althuis
3 aug 1811
Menaldum
d 24 sep 1846
m 29 May 1840
Antje Reinders Brunia
13181921
Reinder Tjeerds van Althuis
18 nov 1841
Franeker
13181922
Sjouke Tjeerds van Althuis
25 may 1845
Franeker
1318193
Gerben Sjoukes van Althuis
8 jan 1813
Menaldum
d 20 nov 1894

m 7 may 1837
Doekeltje Reinders Brunia
13181931
Eeke Gerbens van Althuis
18 may 1838
d 12 jun 1838
13181932
Eeke Gerbens van Althuis
18 jun 1839
Slappeterp
m 17 may 1873
Jacob Katstra
13181933
Jitske Gerbens van Althuis
4 may 1841
Slappeterp
m 17 may 1873
Klaas de Vries
131819331
Klaas de Vries
~1875
Ried
m 20 may 1899
Maaike Halbes Veenstra
131819332
Eke de Vries
~1879
Ried
m 18 may 1901
Jacob Pekel
13181934
Sjouke Gerbens van Althuis
23 aug 1843
Slappeterp
m 18 may 1872
Antje Doedes Molenaar
131819341
Gerben van Althuis
~1873
Ried
m 28 may 1898
Geertje Sikkema
131819342
Doede van Althuis
~1879
Ried
m 29 mar 1902
Johanna Hofman
131819343
Simkje van Althuis
~1888
Ried
m 18 may 1918
Dirk Saakstra
13181935
Rindertje Gerbens van Althuis
10 sep 1844
Slappeterp
m 19 dec 1872
Oepke Bartelds Smits
131819351
Barteld Smits
2 jun 1873
Beetgum
m 24 may 1900
Berber Kuiken
131819352
Doekeltje Smits
11 feb 1875
Beetgum
m 30 may 1901
Jan de Jager
131819353
Gerben Smits
12 jan 1877
Beetgum
m 25 may 1905
Sytske Wieling
131819353
Wytze Smits
27 jun 1880
Beetgum
m 16 may 1912
Berber de Wal
13181936
Dirkje Gerbens van Althuis
27 dec 1846
Slappeterp
d 10 may 1930
m 18 may 1878
Jan Bruinsma
131819361
Doekeltje Bruinsma
~1881
Ried
m 14 may 1904
Hilbrand Tanja
13181937
Minne Gerbens van Althuis
16 apr 1851
Schingen
d 4 may 1935
m 10 may 1882
Antje Boomsma
131819371
Martentje van Althuis
~1885
Ried
m 20 may 1905
Auke Douma
131819372
Gerben van Althuis
~1886
Ried
m 10 aug 1921
Jeltje Pekel
131819373
Frans van Althuis
~1887
Ried
m 30 may 1914
Jacoba Liemburg
131819374
Doekeltje van Althuis
~1891
Ried
m 18 may 1918
Riemer Hofman
1318194
Jacob Sjoukes van Althuis
1 apr 1822
Slapperterp
d 13 nov 1882
m 4 jun 1845
Wapke Willems van der Wei
13181941
Willem Jacobs van Althuis
8 jun 1846
Menaldum
13181942
Tjeerd Jacobs van Althuis
14 oct 1848
Menaldum
d 14 jan 1919
m 18 may 1877
Tettje Jacobs Tamminga
131819421
nn Tjeerds van Althuis
3 aug 1879
Midlum
131819422
Wapke Tjeerds van Althuis
~1881
Midlum
m 24 may 1906
Willem Edzers Visser
131819423
Jacob Tjeerds van Althuis
~1885
Midlum
m 28 aug 1909
Akke Wijngaarden
131819424
Antje Tjeerds van Althuis
~1891
Midlum
m 24 may 1913
Douwe Heslinga
m2 20 mar 1918
Evert Siderius
13181943
Hotske Jacobs van Althuis
8 mar 1851
Dronrijp
m 29 jun 1881
Doekele Klaases Langhout
131819441
Klaas Langhout
?
welsrijp
m 29 apr 1905
Beitske Posthumus
13181944
Jitske Jacobs van Althuis
23 jan 1855
Menaldum
m 24 aug 1889
Ype Pieters Postma
131819441
Wapke Postma
13 feb 1894
131819442
Pieter Sietse Postma
31 oct 1897
13181945
Willem Jacobs van Althuis
19 mar 1858
13181946
Sjouke Jacobs van Althuis
18 oct 1860
Menaldum
m 8 aug 1885
Geertje Gerrits Schotman
m2 20 May 1886
Nieske Sjoerds Teyema
migrated to north America Rheiderland, Chippewa County, Minnesota 12 may 1887; then Holland Ottawa, Michigan
131819461
Jacob Althuis
8 mar 1887 Dronrijp
migrated to North America 12 may 1887
d 10 Jan 1973 Dolton, Cook, Illinois
m
Louisa Cotts
b 28 May 1886
d 17 Jul 1985 Cook Illinois.
1318194611
Jarine J Althuis
living
m
Albert Ostema
13181946111
Dennis Ostema
13181946112
Jack Ostema
1318194612
Jacob Althuis
21 Aug 1921
Minnesota
d 17 May 1991 Illinois
m
Bonnie Gayle ?????Althuis
131819462
Shud (Shuddie) Althuis
M
May 1889
Minnesota
d Nov 1958
bur 21 Nov 1958 Holland Ottawa, Mich
m
Aurelia ALTHUIS
131819463
Samuel Alle Althuis
13 Aug 1890
Minnesota
d Sep 1980 Holland Ottawa, Mich. USA
bur 22 Sep 1980
131819464
Alice V Althuis
3 Sep 1892
Minnesota
d Nov 1891 Holland Ottawa
bur 16 Nov 1981
131819465
Verna (Vinnie, Winnie) Althuis
Jan 1895
Minnesota
d 1945
bur 13 Dec 1945
131819466
Gertrude (Gertie) Althuis
13 Apr 1897
Minnesota
d July 1966
bur 18 Jul 1966 Holland Ottawa
131819467
John Althuis
22 Nov 1898
d Sep 1971 Whittier, L.A. Cal. USA
bur 7 Sep 1971 Holland Ottawa
131819468
Henrietta (Hendrika) Althuis
31 Jan 1900
d 3 Jan 1994 Holland Ottawa
bur 10 Jan 1994 Holland Ottawa
131819469
? Althuis
Minnesota
13181947
Ruurdtje Jacobs van Althuis
18 oct 1860
13181948
Willem Jacobs van Althuis
1 mar 1867
Dronrijp
m 15 may 1890
Ruurdtje Rinderts Dijkstra
131819481
Jitske Jacobs van Althuis
~1892
Schalsum
m 25 may 1912
Atte Tjerks Haagsma
131819482
Jacob Willems van Althuis
~1893
Schalsum
d 27 jun 1948
m 15 jun 1916
Akke Thijs Zijlstra
moved to Westerbork Drente
131819483
Jantje Willems van Althuis
~~1895
Schalsum
m 3 may 1921
Haye Jolles Baltjes
131819484
Rindert Willems van Althuis
~1897
Schalsum
m 11 sep 1920
Durkje Riemersma
13181A
Jacobus Tjeerds Althuis
ch 3 dec 1786
Wirdum
d 17 jun 1857
m 17 may 1817
Antje Martens Jelgersma
13181A1
Tjeerd Jacobus Althuis
11 may 1818
Wirdum
d 14 jun 1841
unmarried
13181A2
Aafke Althuis
26 mar 1820
Wirdum
m 16 apr 1845
Sjoerd Annes Postma
13181A21
Anne Sjoerds Postma
22 aug 1846
13181A22
Jacob Sjoerds Postma
28 mar 1850
Warga
m 17 may 1877
Tjitske Ytsma
13181A221
Maaike Postma
5 dec 1878
 
13181A23
Antje Sjoerds Postma
16 apr 1853
m 9 may 1878
Gurbe Jans de Vries
13181A231
Jan de Vries
1 apr 1879
13181A232
Jan de Vries
6 jan 1883
13181A233
Aafke de Vries
8 sep 1885
13181A234
Sjoerd de Vries
12 oct 1890
Lippenhuizen
m 14 jan 1922
Barteltje Zwart
13181A235
Froukje de Vries
15 jan 1896
 
13181A24
Lijsbert Sjoerds Postma
6 feb 1857
13181A25
Hieke Sjoerds Postma
6 feb 1860
13181A3
Japikje Jacobus Althuis
21 jun 1822
d 12 apr 1888
unmarried
13181A4
Marten Jacobus Althuis
18 oct 1824
Wirdum
d 4 apr 1886
m 19 may 1852
Wytske Martens Meyer
13181A41
Tjeerd Martens van Althuis
14 jan 1854
Dronrijp
d 5 may 1904
m 8 may 1880
Janke Ulbes Teitsma
m2 23 may 1885
Jantje Post
13181A411
Marten Tjeerds van Althuis
28 feb 1883
Goutum?
d 15 jun 1883
13181A42
Marten Martens van Althuis
8 jul 1858
d 18 jul 1859
13181A43
Aafke Martens Althuis
8 dec 1861
Dronrijp
m 11 jun 1884
Hendrik Pieters Swart
13181A431
Marten Swart
29 mar 1885
Jorwerd
m 27 nov 1915
Johanneske van Dijk
13181A432
Jeltje Swart
6 dec 1887

13181A433
Wytske Swart
31 dec 1889
Jorwerd
m 26 feb 1914
Siebe de Vries
13181A434
Pietje Swart
27 may 1892

13181A435
Tietje Swart
7 jan 1898
Jorwerd
m 20 may 1922
Hidde de Vries
13181A5
Sikke Jacobus Althuis
9 dec 1827
Wirdum
m 10 may 1862
Pietje Johannes Bruinsma
13181A51
Jacob van Althuis
23 may 1863
d 16 jun 1863
13181A52
Jacob van Althuis
29 aug 1864
m 11 may 1895
Sytske Tinga
13181A521
Sikke van Althuis
20 feb 1896
Leeuwarden
13181A522
Roelof van Althuis
26 dec 1896
Leeuwarden
d 20 feb 1898
13181A53
Johannes van Althuis
20 mar 1867
m 14 nov 1891
Grietje Fokstra
13181A531
Pietje van Althuis
17 apr 1893
m 14 nov 1916
Jan Borkhuis
13181A532
Tjitske van Althuis
26 aug 1894
m 27 jul 1920
Jan de Haas
13181A533
Johanna van Althuis
14 jan 1899
13181A534
Anna van Althuis
3 jun 1901

13181A54
Antje van Althuis
3 sep 1869

13181A55
Folkert van Althuis
20 jul 1872
d 14 nov 1939
m 25 nov 1899
Liskje Hoogerbeets
13181A551
Jacob van Althuis
11 oct 1900
13181A56
Doetje van Althuis
5 jun 1877

13181A6
Janke Jacobus Althuis
26 may 1831
Wirdum
m 21 may 1856
Nanne Annes Terpstra
13181A41
Jinke Terpstra
13 apr 1857
Wirdum
m 26 may 1883
Hotze de Jong
13181A42
Antje Terpstra
25 oct 1860
Wirdum
m 26 may 1883
Eilof Regnerus Dantuma
13181A43
Ike Terpstra
5 nov 1863
Wirdum
m 21 may 1892
Jouke Wiersma
13181A44
Aafke Terpstra
8 sep 1866
Wirdum
m 9 may 1885
Geert van der Meer
13181A45
Pietje Terpstra
21 feb 1870
13181A46
Jacoba Terpstra
27 feb 1874
Wirdum
m 21 may 1904
Pieter Linzes Meyer
13181B
Pytter Tjeerds Althuis
22 jun 1791
Wirdum
d 27 apr 1843
m 22 jun 1815
Grietje Jenzes van der Wal
13181B1
Jacobje Pieters Althuys
17 apr 1815
Kooten
m 25 may 1844
Minse Ates Visser
13181B11
Ate Minzes Visser
5 jul 1845
13181B12
Wypke Minzes Visser
10 feb 1850
13181B13
Jense Minzes Visser
18 dec 1854
13181B14
Jan van Althuis
25 jan 1857
13181B2
Rinske Pieters van Althuis
7 may 1818
Bergum
m 12 dec 1845
Johannes Hendriks Scheffer
13181B21
Hiltje Johannes Scheffer
15 oct 1846
Suameer
13181B22
Pieter Johannes Scheffer
14 jun 1848
Suameer
13181B23
Hendrik Johannes Scheffer
11 feb 1850
Suameer
13181B24
Hiltje Johannes Scheffer
11 nov 1851
Suameer

13181B25
Hiltje Johannes Scheffer
7 oct 1853

13181B26
Jense Johannes Scheffer
13 may 1855

13181B26
Jenze Johannes Scheffer
7 jul 1858

13181B27
Teunis Johannes Scheffer
4 sep 1861

13181B3
Janke Pieters van Althuis
6 aug 1820
d 10 nov 1838
unmarried
13181B4
Jense Pieters van Althuis
9 nov 1822
Bergum
m1 11 dec 1850
Geeltje Rinzes Rinsma
m2 9 May 1874
Fettje Berends de Jong
13181B41
Grietje Jenses van Althuis
15 jan 1852
d 7 mar 1865
13181B42
Rinse Jenses van Althuis
2 apr 1853
13181B43
Lammert Cornelis Jenses van Althuis
21 mar 1855
d 1 oct 1938
m 8 mar 1879
Stijntje Zijlstra
13181B431
Hein van Althuis
30 dec 1879
m 13 may 1905
Hiltje Brouwer
13181B432
Jitske Lammerts van Althuis
21 aug 1881
Eestrum
m 26 oct 1901
Teunis Heedzes Rinzema
13181B4311
Stijntje Rinzema
10 dec 1901

13181B4312
Lammert Cornelis Rinzema
1906

d 29 jan 1931
unmarried
13181B433
Geeltje van Althuis
7 dec 1883
Achrkarspelen
d 15 mar 1918
m 16 aug 1906
Gosse van der Veen
13181B4312
Lammert Cornelis van der Veen
1906
~1913
Berkout
d 19 feb 1932
Assen
unmarried
13181B434
Pieter van Althuis
17 dec 1885
13181B435
Klaaske van Althuis
24 jul 1890
 
13181B44
Pieter Jenses van Althuis
15 sep 1857
Tietjerkster
migrated to Breda Brabant
m 9 apr 1879
Elisabeth Garskamp
13181B441
Pieter van Althuis
24 dec 1879
Breda B
M 10 sep 1900
Maria Beenhakkers
13181B4411
Elisabeth van Althuis
Breda

m 15 nov 1922
Hendrikus de Visser
13181B442
Geertruida van Althuis
27 jan 1881
Oosterhout
m 22 apr 1907
Petrus Hilt
13181B443
Hendrik Wilhelmus van Althuis
Breda Brabant
m 19 may 1919
Maria Cornelia Boden
13181B442
Maria Johanna van Althuis
18 nov 1886
Oosterhout
m 5 aug 1906
Cornelis Thomas Johannes van Gorkom
13181B45
Grietje Jenses van Althuis
22 oct 1874
Bergum
m 11 dec 1897
Sybren Gerrits Algra
13181B451
Trijntje Algra
22 feb 1898
d 28 jan 1925
M 27 may 1922
Geert Jans Postma
13181B452
Jense Algra
17 mar 1900
 
13181B46
Aaltje Jenses van Althuis
10 oct 1875
m 28 jan 1899
Teye de Jong
13181B47
Jacobje Jenses van Althuis
26 feb 1878
d 5 feb 1942
m 26 mar 1898
Gerrit Tjeerds Dijkstra
13181B471
Tjeerd Dijkstra
10 feb 1899
d 5 dec 1900
13181B472
Tjeerd Dijkstra
30 may 1901
13181B473
Fettje Dijkstra
apr 1903
d 9 apr 1904
13181B474
Fettje Dijkstra
jun 1904
d 18 dec 1904
13181B475
Trijntje Dijkstra
~1908
d 18 feb 1941
13181B476
Grietje Dijkstra
4 may 1909
d 15 may 1909
13181B477
Bonne Dijkstra
0 aug 1911
d 24 sep 1911
13181B478
Bonne Dijkstra
~1913
d 4 jul 1914
13181B479
Grietje Dijkstra
4 may 1909
d 15 may 1909
13181B48
Berend Jenses van Althuis
11 aug 1879
d 23 may 1880
13181B5
Tjeerd Pieters van Althuis
23 dec 1824
13181B6
Auke Pieters van Althuis (M)
5 oct 1827
Bergum
d 27 oct 1858
m 20 jun 1857
Neeltje Eelkes Pijnacker
13181B61
Magdalena Catharina van Althuis
29 jul 1858
d 7 mar 1862
13181B7
Jacobus Pieters van Althuis
21 may 1830
Bergum
d 16 oct 1879
m 31 jul 1869
Grietje Willems Blom
13182
Jacobus Tjepkes Althuis
16 nov 1734
Heerenveen
13183
Helena Tjepkes Althuis
10 nov 1737
Heerenveen
13184
Marinus Tjepkes Althuis (M)
ch 7 jun 1739
Heerenveen
died
13185
Dieuwke Althuis
b 12 apr 1740
m 18 may 1766
Jacobus Nooteboom
131851
Sjouke Nooteboom
5 jun 1767
131852
Janettie Nooteboom
ch 21 jun 1769
Leeuwarden
d 14 oct 1854
m 16 mei 1794
Jan Roelofs Krop
1318521
Dieuwke Jans Krop
31 oct 1795
Oudkerk
1318522
Edzardina Jans Krop
7 sep 1797
Gerkesklooster
1318523
Jacobus Jans Krop
21 mar 1799
Gerkesklooster
1318524
Edsardina
18 oct 1801
Workum
m 17 nov 1819
Roelof Klazes Steinvorte
13185241
Klaas Steinfoorte
2 sep 1820
Leeuwarden
13185242
Dieuwke Steinfoorte
1 nov 1822
Leeuwarden
13185243
Jannetje Steinvoorte
21 sep 1824
13185244
Aukje Steinvoorte
29 sep 1826
Leeuwarden
13185245
Roelof Steinvoorte
10 may 1828
Leeuwarden
13185246
Klaaske Catharina Steinvoorte
25 nov 1830
Leeuwarden
m 12 mar 1860
Dirk Stephanus
13185247
Roelofke Jacoba Steinvoorte
29 nov 1832
Leeuwarden
m 11 mar 1855
Frederik Rommerts Polsma
13185248
Jan Edzard Steinvoorte
2 oct 1835
Leeuwarden
m
d 16 sep 1916
13185249
Sytze Steinvoorte
13 nov 1837
Leeuwarden
m
d 3 nov 1930
1318524A
Tjitske Steinvoorte
12 jun 1840
Suameer
m 26 sep 1862
Johannes Wilhelmus Teunissen
1318524B
Klaaske Steinvoorte
30 oct 1843
Ameland
1318524C
Claas Steinvoorte
14 mar 1847
Harlingen
1318525
Michiel Duco Crop
29 mar 1812
Leeuwarden
d 11 apr 1833
131853
Anna Noteboom
ch 1 nov 1771
131854
Sjouke Noteboom
4 oct 1773
Leeuwarden
m 10 jul 1796
Aaltje Pieters Bosch
1318541
Jan Noteboom
14 apr 1797
Herbayum
1318542
Elizabeth Noteboom
15 nov 1799
Herbayum
1318543
Saakje Noteboom
18 mar 1802
Herbayum
1318544
Maria Noteboom
29 sep 1804
Herbayum
131855
Anna Noteboom
ch 25 feb 1776
m 4 nov 1802
Jan Hoving
1318551
Jacoba Jans Hoving
19 dec 1803
Harlingen
131856
Dieuwko Tjepke Nooteboom
4 feb 1780
Leeuwarden
13186
Ahasverus Tjepkes Althuis
ch 21 aug 1740
Heerenveen
 
1319
Aaltje Tjaarts van Althuis
ch 5 jun 1712
Heerenveen
m 24 Mar 1737
Henricus Boumeester
 
132
Berber Althuis
~1681
m 2 May 1697
Hans Lolles
m2 16 jul 1702
Lubbert Johannis
m3 31 May 1711
Jan Ellen Jansz
1321
Aaltje Lubberts
ch 6 apr 1704
Heerenveen
4 mar 1731
Pyter Jans
13211
Antje Pieters
ch 12 jan 1735
Oosterwolde
13212
Barber Pieters
ch 28 feb 1740
Oosterwolde
13213
Aeltjen Pieters
ch 1 dec 1742
Oosterwolde
13214
Lubbert Pieters
ch 1 may 1746
Fochteloo
13215
Jan Pieters
ch 1 mar 1733
Harlingen
 
1322
Tjepke Lubberts
ch 30 aug 1705
Heerenveen
9 jun 1726
Trijntje Jolles
13221
Berbertje Tjepkes
ch 20 apr 1727
Heerenveen
13222
Popkjen Tjepkes
24 feb 1729
Heerenveen
13223
Lubbertus Tjepkes
ch 14 oct 1731
Heerenveen
d
13224
Anke Tjepkes
ch 22 mar 1733
Heerenveen
d
13225
Anke Tjepkes
ch 21 sep 1736
Heerenveen
13226
Anke Tjepkes
ch 19 feb 1739
Heerenveen
 
1323
Johannes Lubberts
ch 10 feb 1709
Heerenveen
1324
Antje Jans
ch 5 may 1712
Heerenveen
1325
Pijtje Jans
ch 13 may 1714
Heerenveen
m 1 jun 1738
Jan Hanses
 
133
Assuerus Althuis
ch 21 dec 1679
Heerenveen
m 5 may 1700
Aake Jelles
1331
Aacke Althuys
ch 28 aug 1701
Joure
1331
Tjepke Althuys
ch 21 apr 1704
Joure
 
134
Lisabeth Althuis
ch 27 jan 1684
 

xxw
Johanna Sibilla Althuys
~1730
m 2 sep 1755
Johannes Jansonius Afrikaan
xxw1
Johanna Elisabet Althuizen
ch 22 mar 1757
Harlingen
xxw2
Janzonius Johannes Althuis (jan Hanzes)
ch 7 jan 1759
Harlingen
d 28 jun 1813


xx
Hans Hansen
~1720
Dronrijp
bap 28 jan 1757 Mennonite to DR
m 17 nov 1743
Aaltje Sytses
xx1
Sytske Hanzes
2 feb 1744
Dronrijp
xx2
Sjouke Hanzes
8 oct 1748
Dronrijp
xx3
Gerben Hanzes
5 dec 1849
Dronrijp
xx4
Tjitske Hanzes
25 dec 1751
Dronrijp
xx5
Sytze Hanzes
23 apr 1753
Dronrijp
xx6
Nank Hanzes
21 apr 1755
Dronrijp
xx7
Hette Hanzes
27 jul 1757
Dronrijp
xx8
Hette Hanzes
22 oct 1758
Dronrijp
xx9
Jan Hanzes
21 apr 1761
Dronrijp

m 29 aug 1790
Akke Jans Veenstra (or Visser)
d 31 dec 1849
xx91
Johannes Jans Althuizen
~1791
Menaldum
m 18 may 1816
Liskie IJsbrands
m2 10 may 1848
Pytje Tjeerds Dijkstra
xx911
Baukje Johannes Althuiz
29 mar 1817
Menaldum
m 15 may 1844
Dirk Siedzes de Vires
A12
xx9111
Syds Dirks de Vries
19 oct 1844
Menaldum
xx9112
Liskje Dirks de Vries
1 oct 1847
Menaldum
m 20 may 1882
Hendrik Abes Kooistra
xx9113
Jacob Dirks de Vries
2 feb 1850

xx9114
Geetje Dirks de Vries
18 jul 1853
Menaldum
xx9115
Hans Dirks de Vries
20 jul 1857
xx9116
Geetje Dirks de Vries
26 jan 1859

xx912
Jan Johannes Althuis
21 apr 1819
Menaldum
m 5 nov 1851
Antje Jans Dijkstra
A11
m2 22 apr 1869
Antje Gerbens Bosma
xx9121
Aaltje Jans Althuis
6 sep 1852
Barradeel
m 12 sep 1874
Egbertus Godthelp
xx91211
Klaas Godthelp
13 nov 1874
Harlingen

xx91212
Antje Godthelp
26 nov 1875
Harlingen
xx91213
Jan Godthelp
10 oct 1877
Harlingen
xx91214
Johan Godthelp
31 oct 1878
Harlingen
xx91215
Robijn Godthelp
29 nov 1879
Harlingen
xx91216
Liskje Godthelp
15 oct 1881
Harlingen
xx91217
Sietske Godthelp
26 aug 1883
Harlingen
migrated to Bloemendaal Nth Holland
m 16 nov 1910
Antoon Schipper
xx91218
Elsje Godthelp
29 aug 1885
Harlingen
migrated to Arnhem
d 28 jul 1951
m
Johan Casper Elsenaar
xx91219
Egbert Godthelp
19 nov 1887
Harlingen
migrated to 's-Gravenzande
m 5 may 1911
Klaaske Plekker
xx9121A
Trijntje Godthelp
27 sep 1890
Harlingen
migrated to Bloemendaal Nth Holland
m 8 jul 1914
Pieter Willem Wolff
xx9121B
Leendert Godthelp
19 aug 1892
Harlingen
xx9121C
Hulda Maria Godthelp
12 oct 1894
Harlingen
migrated to Bloemendaal Nth Holland
m 4 jan 1921
Pieter Houtgraaf
xx9121D
Sophia Godthelp
17 apr 1897
Harlingen
xx9122
Liskje Jans Althuis
30 apr 1854
Barradeel
d 22 jun 1927
migrated to Arnhem
m 14 feb 1894
Marinus Elsenaar
xx91261
Antje Elsenaar
dec 1895
d 30 apr 1895
Arnhem

xx91262
Johanna Althuis
1 aug 1896
Harlingen
xx9123
Pietje Jans Althuis
16 oct 1855
Barradeel
d 31 oct 1864
xx9124
Trijntje Jans Althuis
1 jun 1858
xx9125
Jantje Jans Althuis
14 mar 1861
Barradeel
xx9126
Johannes Jans Althuis
22 may 1870
Barradeel
m 13 jun 1894
Hulda Marie Olsen
xx91261
Jan Althuis
22 may 1895
Harlingen

xx91262
Johanna Althuis
1 aug 1896
Harlingen
xx9127
Pietje Jans Althuis
27 jul 1871
Barradeel
m 23 oct 1902
Roelof Nauta
xx9128
Gerben Jans Althuis
24 aug 1873
Barradeel
d 2 jun 1874
xx9129
Gerben Jans Althuis
9 nov 1875
Barradeel
migrated to Arnhem Gelders
m 11 jul 1906
Rijkje Elsenaar
xx913
IJsbrand Johannes Althuis
21 mar 1822
Menaldum
d 17 nov 1793
m 23 mar 1861
Japke Alberts Noordstra
m2 26 nov 1873
Elsina Jans van Wier
A13
xx9131
Hans IJsbrands Althuis
5 mar 1862
m 19 may 1887
Tietje van der Mei
xx91311
Japke Althuis
3 mar 1888
Harlingen
xx91312
Akke Althuis
31 aug 1889
Harlingen
xx91313
IJsbrand Althuis
3 jan 1891
Harlingen
xx91314
Maria Althuis
14 nov 1892
Harlingen
d 30 nov 1892
xx91315
Maria Althuis
12 dec 1896
Harlingen
xx9132
Janke IJsbrands Althuis
10 may 1863

xx9133
Albert IJsbrands Althuis
28 jul 1864
Menaldum
m 24 may 1888
Willemke Durks Reinouts
xx91331
IJsbrand Althuis
24 mar 1889
xx91332
Durk Althuis
8 jul 1890

xx91333
IJsbrand Althuis
11 jul 1892
xx91334
Johannes Althuis
20 jul 1894
m 24 may 1917
Mintje van der Werf
xx91335
Jacob Althuis
17 dec 1896
xx91336
Japke Althuis
22 sep 1898
xx91337
Rinske Althuis
8 dec 1900
xx9134
Jan IJsbrands Althuis
3 feb 1866
xx9135
Liskje IJsbrands Althuis
25 feb 1867

xx9136
Jan IJsbrands Althuis
3 oct 1868
Menaldum
m 19 may 1892
Dirkje Jans Huizinga
xx91361
Eelkje Althuis
29 apr 1893
m 12 apr 1917
Yme de Jong
xx91362
Japke Althuis
7 jul 1896

xx91363
IJsbrand Althuis
16 jan 1899
Menaldum
m 18 may 1922
Saakje Siderius
xx91364
Trijntje Althuis
4 jul 1902
xx9137
Theunis IJsbrands Althuis
23 jan 1870

xx9138
Jacob IJsbrands Althuis
23 Jul 1871
Menaldum
m 14 may 1896
Lutske Roels Praamsma
xx914
Jacob Johannes Althuis
30 jun 1825
d 27 sep 1829
xx915
Dirk Johannes Althuis
7 may 1829
Menaldum
d 11 may 1829
xx916
Jacob Johannes Althuis
25 apr 1831
Menaldum
d 22 mar 1848
xx917
Trijntje Johannes Althuis
15 sep 1837
Menaldum
d 6 oct 1837
xx92
Janke Jans Althuis
~1793
Menaldum
m 21 nov 1821
Pieter Tiedes Tolsma
xx921
Akke Pieters Tolsma
4 may 1822
Slappeterp
m 14 may 1851
Pieter Klaazes Bijlsma
xx922
Johanneske Pieters Tolsma
22 sep 1824
Slappeterp
xx923
Tiede Pieters Tolsma
13 may 1828
Slappeterp
xx924
Lijsbert Pieters Tolsma
23 nov 1832
Slappeterp
xx93
Elisa Jans Althuis
~1801
Menaldum
m 23 feb 1825
Jantje Arjens Joukes
m2 Engeltje Jans van der Meulen
xx931
Jan Elisa's Althuis
20 aug 1825
Menaldum
d 19 sep 1878
m 20 may 1857
Antje Jacobs Wobma
xx932
Bindert Elisas Althuis
12 dec 1828
Menaldum
d 5 may 1839
xx933
Antje Elisas Althuis
11 oct 1834
Menaldum
d 28 apr 1840
xx934
Bindert Elisas Althuis
6 sep 1839
Menaldum
d 15 oct 1858
xx935
Aukje Elisas Althuis
18 sep 1846
Menaldum
d 1 dec 1908
m 27 may 1875
Bauke Gaatzes de Jong
xx936
Luitzen Elisas Althuis
11 jan 1850
Menaldum
d 24 jan 1850
xx94
Aaltje Jans Althuis
~1796
Menaldum
m 2 nov 1825
Harke Taekes Tekema
xx941
Akke Harkes Taekema
27 may 1826
xx942
Akke Harkes Taekema
17 sep 1827
xx943
Jan Harkes Taekema
7 jul 1828
xx944
Leentje Harkes Taekema
7 jul 1828
xx945
Jan Harkes Taekema
4 jun 1830
m 18 may 1859
Trijntje Klazes Hernam
xx946
Magdalena Harkes Taekema
11 feb 1833
m 16 may 1860
Fokke Dirks van der Meer
xx947
Akke Harkes Taekema
12 sep 1835
xx95
Jan Jans Althuis
~1796
Menaldum
d 29 jun 1837
schipper/boatman
m 26 may 1830
Joukje Hettes Baarda
m2 20 may 1835
Trijntje Klazes Bosma
xx951
Hette Jans Althuis
25 apr 1831
Menaldum
d 17 mar 1896
shopkeeper
m 13 may 1856
Hiltje Klazes Stienstra
A18
xx9511
Jan Hettes Althuis
31 mar 1857
Menaldum
m 4 jun 1885
Pietje Hiddes Hoft
xx95111
Hendrika Doedina Jans Althuis
24 may 1886

m 18 may 1911
Harmen Terpstra
xx95112
Hette Jans Althuis
21 may 1889
d 25 may 1889
xx95113
Hiltje Jans Althuis
6 jun 1895
xx9512
Eke Hettes Althuis (f)
31 may 1859
Menaldum
d 27 oct 1908
m 14 May 1884
Cornelis Steenstra
xx95121
Hiltje Cornelis Steenstra
20 nov 1884
d before 1889
xx95122
Onne Louwe Cornelis Steenstra (m)
22 dec 1885
d 7 may 1916 London
migrated 1910 to England
m
xx951221
Eke Jenneke Steenstra


m
+ + +
xx951222
Abraham Cornelis Steenstra
21 may 1889
d before 1916
xx95123
Jenneka Cornelis Steenstra
22 dec 1886
m 14 may 1910
Jan Dorenbosch
grandson migrated to USA
xx95124
Hiltje Cornelis Steenstra
27 dec 1888
d 17 feb 1890
xx95125
Aukje Cornelis Steenstra
1 jan 1892
d 13 jun 1892
xx95126
Hette Cornelis Steenstra (m)
b 1 jan 1892
d 13 aug 1950
migrated to London
m
xx9513
Joukje Hettes Althuis
8 mar 1864

d 4 oct 1889 unmarried
xx9514
Klaas Hettes Althuis
18 apr 1869
Menaldum
m 27 may 1897
Grietje Pieters Weg
xx95141
Hiltje Klaazes Althuis
25 sep 1900
xx952
Baukje Jans Althuis
5 feb 1833
Menaldum
d 20 feb 1833
xx953
Janke Jans Althuis
26 feb 1836
Menaldum
m 18 may 1859
Willem Wiegers Terpstra
A19
xx9531
Trijntje Willems Terpstra
26 dec 1860
xx9532
Wieger Willems Terpstra
18 jan 1862
xx9533
Jouke Willems Terpstra
11 apr 1864
xx9534
Joukje Willems Terpstra
8 jan 1875
xx9535
Elisabeth Willems Terpstra
28 feb 1878
xx954
Jan Jans Althuis
27 feb 1838
Menaldum
m 17 may 1865
Antje Sybes Buwalda
xx9541
Jan Jans Althuis
30 oct 1866
Menaldum
m 14 may 1896
Dieuwke Bekius
m2 8 sep 1910
Grietje de Hann
xx95411
Gerritje Jans Althuis
14 feb 1897
d 28 feb 1897
Het Buildt
xx95412
Jan Jans Althuis
14 mar 1900
Het Buildt
xx9542
Jeltje Jans Althuis
19 oct 1869
Menaldum
m 4 may 1896
Pieter Ales Bosma
xx95421
Ale Bosma
24 mar 1901
Menaldum
xx9543
Sybe Jans Althuis
12 mar 1875
Menaldum
d 10 apr 1875
xx9544
Trijntje Jans Althuis
23 mar 1877
Menaldum
m 16 may 1901
Jan Kikstra
xx95441
Antje Kikstra
24 mar 1902
Menaldum
xx96
Pieter Jans Althuis
~1805
Menaldum
d 10 feb 1878 73yo
m 7 may 1834
Klaaske Ales Smits
xx961
Tjitske Pieters Althuis
6 feb 1835
Beetgum
d 22 dec 1858 unmarried
xx962
Maaike Pieters Althuis
9 jan 1837
Beetgum
m 1 may 1861
Bein Annes Schotanus
A21
xx9621
Anne Beens Schotanus
5 sep 1863
xx9622
Tjitske Beens Schotanus
24 dec 1864
xx9623
Antje Beens Schotanus
25 feb 1866
xx9624
Pieter Beens Schotanus
14 jan 1869
xx9625
Bauke Beens Schotanus
5 sep 1871
xx963
Jan Pieters Althuis
22 jul 1838
Beetgum
m 27 oct 1865
Antje Antoons de Glint
A22
xx9631
Romkje Jans Althuis
5 mar 1865
Het Bildt
d 28 oct 1870
xx9632
Thomas Jans Althuis
6 sep 1866
Beetgum
m 26 may 1892
Grietje Dirks Koopmans
xx96321
Jan Thomas Althuis
8 jan 1893
xx96322
Dirk Thomas Althuis
12 mar 1895
xx96323
Andries Thomas Althuis
23 nov 1898
xx96324
Antje Thomas Althuis
16 dec 1899
xx9633
Antoni Jans Althuis
13 aug 1870
Vrouwenparochie Het Bildt
m 1 sep 1892
Willemke Idsinga (grand Rapids in Michigan)
xx96331
Sytske Antonis Althuis
30 sep 1892
Menaldum
m 6 ay 1915
Kornelis de Swart
xx9634
Romke Jans Althuis (m)
20 dec 1874
Beetgum
m 5 jun 1902
Hiltje Dooitzes Bosma
migrated to Duitsland 2 may 1896
xx964
Aaltje Pieters Althuis
25 apr 1840
Beetgum
m 21 may 1862
Frans Gerrits Fennema
A23
xx9641
Pieter Fennema
29 may 1863
Beetgum
m 17 may 1888
Grietje Ronda
xx9642
Gerrit Fennema
2 jun 1865
Menaldum
m 19 may 1892
Tjitske Pluimer
xx9643
Klaaske Fennema
3 aug 1868
Beetgum
m 17 may 1884
Jacob Groeneveld
xx965
Thomas Pieters Althuis
4 apr 1844
Beetgum
d 15 jun 1912
m 15 oct 1868
Lijsbert Theunis Hager
A24
xx9651
Pieter Thomas Althuis
5 mar 1870
Beetgum
d 10 mar 1942
m 30 dec 1916
Tjitske de Haan
xx96511
Hendrik Althuis
25 dec 1899
Beetgum
xx9652
Fokje Thomas Althuis
26 jan 1873
Beetgum
m 24 may 1900
Arjen Kramer
xx9653
Klaaske Thomas Althuis
19 aug 1875
Beetgum
m 25 apr 1895
Hessel van der Ploeg
xx96531
Thomas van der Ploeg
13 oct 1895
Beetgum

m 22 jul 1920
Renske van der Wal
xx96532
Jan van der Ploeg
14 sep 1901
Beetgum
xx9654
Tjitske Thomas Althuis
5 sep 1882
Beetgum
m 21 mar 1901
Tjitse Westra
xx96531
Elizabeth Westra
19 jun 1901
xx97
Hans Jans Althuis
21 feb 1813
Menaldum
d 7 jul 1895
m 13 may 1843
Johanna Petronella Schreuder
xx971
Catharina Susanna Althuis
9 apr 1844
Leeuwarden
d 12 nov 1928
m 12 may 1870
Tjeerd van der Werf
xx9711
Grietje van der Werf
13 feb 1871

d 10 oct 1905
xx9712
Johanna Petronella van der Werf
6 nov 1872
xx9713
Akke van der Werf
15 jul 1874
xx9714
Dirk van der Werf
20 may 1876
xx9715
Hans van der Werf
8 jun 1878
d 13 oct 1931
xx9716
Hendrik van der Werf
18 dec 1880
m 23 aug 1906
Grietje Sterk
xx9717
Willem van der Werf
25 jun 1883
xx972
Akke Althuis
6 jul 1848
Leeuwarden
xx973
Janke Althuis
17 oct 1850
Leeuwarden
xxA
Pytter Hanzes
23 aug 1763
Dronrijp


Enhance

  • Three Althuis families from Friesland have their descendancies exhibited here. It is possible that they are somehow related, but I have found no evidence so far.
  • The Althuisius family has a page also, but is not related.
  • The ancestors of Fedde de Boer and Gatske Bosma are also documented.

  • Send me an email if you are in these trees! I am the grandson of Syke de Boer.

  • Copyright Graeme Thomas Bartlett February 2008

  • Home Page